دستورالعمل‌های تخصصی (امور مشترکین)

شرکت‌های نماینده از طریق دستورالعمل‌های مربوط به واحد امور مشترکین درباره نحوه وصول حق اشتراک، تکمیل اینترنتی مشخصات فنی، نگارش اطلاعات اعضاء به زبان انگلیسی، فرآیند عضویت در بخش کالا، نگارش اطلاعات زمینه فعالیت آدرس اعضا به زبان فارسی آگاهی پیدا می‌کنند.
فایل‌های مربوط به دستورالعمل‌های «واحد امور مشترکین» در منوی مستندات، زیر منوی دستورالعمل‌های تخصصی (واحد امور مشترکین) قابل دریافت است.

دستورالعمل‌های تخصصی (استاندارد سازی)

شرکت‌های نماینده از طریق دستورالعمل‌های مربوط به واحد استاندارد سازی در باره راهنمای تکمیل مشخصات فنی، تعاریف به روز شده قطعات آگاهی پیدا می‌کنند.
فایل‌های مربوط به دستورالعمل‌های «واحد استاندارد سازی» در منوی مستندات، زیر منوی دستورالعمل‌های تخصصی (واحد استاندارد سازی) قابل دریافت است.

  دستورالعمل‌های تخصصی (کنترل عملکرد)

شرکت‌های نماینده از طریق دستورالعمل‌های مربوط به واحد کنترل عملکرد در باره اصول و قواعد عمومی کدگذاری، تخصصی کدگذاری، کدگذاری با معیار ویژه، کدگذاری کلاس‌های مختلف آگاهی پیدا می‌کنند.
فایل‌های مربوط به دستورالعمل‌های «واحد کنترل عملکرد» در منوی مستندات، زیر منوی دستورالعمل‌های تخصصی (واحد کنترل عملکرد) قابل دریافت است.

 دستورالعمل‌های تخصصی (فناوری اطلاعات)

شرکت‌های نماینده از طریق دستورالعمل‌های مربوط به واحد فناوری اطلاعات در مورد نحوه دسترسی به ارتباط DSL، نرم‌افزار Crystal Report، #VJ، Donet آگاهی پیدا می‌کنند.
فایل‌های مربوط به دستورالعمل‌های «واحد فناوری اطلاعات» در منوی مستندات، زیر منوی دستورالعمل‌های تخصصی (واحد فناوری اطلاعات) قابل دریافت است.