دستورالعمل مدیریت اطلاعات اقلام شامل دو بخش عمومی و خصوصی می‌باشد
 

بخش عمومي دستورالعمل : این بخش شامل اصول کلی و حاکم بر عملیات مدیریت اطلاعات اقلام و در بر گیرنده مطالب، مفاهیم و مفروضات عمومی که تمامی موجودیت‌های شبکه عملیات ایران کد می‌بایست آن‌ها را رعایت نماید می‌باشد. مطالب مذکور از قسمت اول تا هفتم ارائه می‌شود.

بخش تخصصي دستورالعمل : این بخش شامل اصول خاص و تخصصی حاکم بر عملیات مدیریت اطلاعات اقلام و در برگیرنده مطالب مفاهیم و مفروضات خاص هر گروه از کالاهای تحت مدیریت ایران‌کد که در عملیات مرتبط قالب‌بندی اطلاعات و استاندارد سازی اطلاعات باید رعایت شوند، می‌باشد.مطالب مذکور از قسمت هشتم تا چهاردهم ارائه می‌شود.

فهرست

  تعيين كليد كد و نام پايه تكميلي

  اعمال الگوي وصف

  ارزش‌دهي به عناصر الگوي وصف

  توليد نام محصول

  توليد اطلاعات مبنا

  تعيين صفت انتشار

  توليد مشخصات فني

  كدگذاري كالاهاي غير وارداتي(قطعه)

  كدگذاري كالاهاي غير وارداتي (غيرقطعه ، فله)

  كدگذاري كالاهاي غير وارداتي (غيرقطعه ، قابل شمارش)

  كدگذاري كالاهاي وارداتي (قطعه 1)

  كدگذاري كالاهاي وارداتي (قطعه 2)

  كدگذاري كالاهاي وارداتي (غيرقطعه ، فله)

   كدگذاري كالاهاي وارداتي(غيرقطعه ، قابل شمارش)

 

 

  تعيين كليدكد و نام پايه تكميلي

                       تعیین کلیدکد
                       تشریح مفهوم «طبقه‌بندی»
                       شرح «مبنای طبقه‌بندی»
                       مبنای طبقه‌بندی در سیستم ایران‌کد
                       ساختار طبقه‌بندی کالا 
                       تشریح مفاهیم «قطعات عمومی» و «قطعات اختصاصی»
                       نحوه اخذ اطلاعات کالا از شرکت عضو
                       نحوه دسته‌بندی کالاها
                       روش‌های اخذ اطلاعات تکمیلی و مشخص نمودن کلیدکد و نامپایه تکمیلی
                       راه‌های دستیابی به کلیدکد
                       نحوه استفاده از ساختار طبقه بندی ملی کالا

                       مشاهده

 

اعمال الگوي وصف

                       تشریح مفهوم «الگوی وصف»
                       عناصر الگوی وصف
                       نحوه چیدمان عناصر الگوی وصف
                       مثال‌های مرتبط

                       مشاهده

 

 

ارزش‌دهي به عناصر الگوي وصف

                       ارزش دهی به عناصر الگوی وصف

                        مشاهده

 

 

توليد نام محصول

                       نحوه تولید نام محصول
                       مثال‌های مرتبط

                        مشاهده

 

توليد اطلاعات مبنا

                       تولید اطلاعات مبنا
                       ثبت کد ملی

                       مشاهده

 

 

تعيين صفت انتشار

                       تعیین صفت انتشار
                       انواع صفت انتشار
                     حالات تغییر صفت انتشار

                        مشاهده

 

 

توليد مشخصات فني

                       تولید مشخصات فنی
                       مدیریت اطلاعات مشخصات فنی
                       معرفی عناصر اجباری
                       معرفی عناصر پیشنهادی

                        مشاهده

 

  كدگذاري كالاهاي غير وارداتي (قطعه)

                       معرفی کالاهای تحت مدیریت ایران‌کد                   
                       کدگذاری و اصول مرتبط با کالاهای غیر وارداتی (قطعه)
                       کدگذاری و اصول مرتبط با کالاهای غیر وارداتی (قطعه)
                       تشریح مفهوم «مجموعه قطعات»
                       نحوه انتخاب واحد شمارش بر اساس نام پایه تکمیلی
                       روش‌های کدگذاری قطعات «استفاده از الگوی وصف» و «استفاده از معیار ویژه»
                       مدیریت مشخصات فنی کالاهای غیر وارداتی (قطعه)
                       مثال‌های مرتبط

                       مشاهده        

 

 

  كدگذاري كالاهاي غير وارداتي (غيرقطعه، فله)

                       کدگذاری و اصول مرتبط با کالاهای غیروارداتی (غیرقطعه، فله)                 
                       مدیریت مشخصات فنی کالاهای غیروارداتی (غیرقطعه، فله)
                       مثال‌های مرتبط

                       مشاهده
 

  كدگذاري كالاهاي غير وارداتي (غيرقطعه، قابل شمارش)

                       کدگذاری و اصول مرتبط با کالاهای غیروارداتی (غیرقطعه، قابل شمارش)
                       مدیریت مشخصات فنی کالاهای غیروارداتی (غیرقطعه، قابل شمارش)
                       مثال‌های مرتبط

                        مشاهده

 

 

  كدگذاري كالاهاي وارداتي (قطعه 1)

                       عملیات کدگذاری قطعات CKD و SKD
                       تشریح الگوی CKD و SKD
                       مثال‌های مرتبط

                         مشاهده

 

 

  كدگذاري كالاهاي وارداتي (قطعه 2)

                       مدیریت مشخصات فنی کالاهای وارداتی (قطعه)            
                       نسبت کد ملی با مرجع سازنده در کالاهای وارداتی و نحوه عملیات کدگذاری

                        مشاهده

 

  كدگذاري كالاهاي وارداتي (غيرقطعه، فله)

                       کدگذاری و اصول مرتبط با کالاهای وارداتی (غیرقطعه، فله)                    
                       مدیریت مشخصات فنی کالاهای وارداتی (غیرقطعه، فله)
                       مثال‌های مرتبط

                       مشاهده

 

 

كدگذاري كالاهاي وارداتي(غيرقطعه، قابل شمارش)

                       کدگذاری و اصول مرتبط با کالاهای وارداتی (غیرقطعه، قابل شمارش)
                       مدیریت مشخصات فنی کالاهای وارداتی (غیرقطعه، قابل شمارش)
                       تعریف کالا‌های سفارشی
                       مثال‌های مرتبط

                       مشاهده