صورت حساب مالی را به چه نحوی می توان دریافت کرد؟

مركز ملی شماره گذاری برای تمامی خدماتی كه ارائه می دهد طبق قانون مكلف به ارائه صورت حساب می باشد. در نتيجه برای دريافت فاكتورها از دسترسی اختصاصی خود در پورتال ايران كد وارد شده و از قسمت ” مديريت امور مالی” با انتخاب “ليست صورت حساب ها” و تعيين محدوده زمانی اقدام به چاپ فاكتور و در نهايت جهت مهر و امضا به نمايندگی مربوطه مراجعه می گردد.

نظرات

16 + چهار =