نحوه دريافت كد ملی به چه صورت می باشد؟

درصورت نياز اعضاء به كد كالا، پس از ارتباط با نمايندگی ها و ارسال درخواست به صورت مكتوب جهت كدگذاری، نمايندگان اقدام به كدگذاری اقلام درخواستی می نمايند.

نظرات

هفت + هجده =